English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

Members : 3
Content : 103
Web Links : 6
Content View Hits : 91081
We have 1 guest online
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ຄະນະກົມ PDF Print E-mail
Written by ວັນທອນ ພົນນະສານ   
Monday, 20 April 2015 14:42

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 16:17
 
ພະແນກປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF Print E-mail
Written by ວັນທອນ ພົນນະສານ   
Monday, 28 May 2012 15:39

ໜ້າ​ທີ່ ຂອງພະ​ແນ​ກປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ

1.  ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

2. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນໂດຍສະ ເພາະກັບການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ;

3.  ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜີຍ ແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ດີ ຍຸດທະສາດການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະມາດຕະການປັບ ຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນ ແປງດິນ ຟ້າອາກາດ, ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,  ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນຢ່າງເປັນ ປົກກະຕິ;

4.  ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການດຳ ເນີນການສ້າງແຜນປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ລະດັບຊາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

5.  ສຶກສາ, ສຳຫລວດ ແລະ ກຳນົດພື້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ແນ່ໃສ່ ກຳນົດທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ;

6.  ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ກວມລວມ ຫລາຍຂະແໜງການ ຫລື ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ;

7. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;

8.  ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ໃນການນຳເອົາບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ​ ໂດຍ​ລວມ, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະເຂົ້າໃນລະບົບຫລັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກມວນຊົນ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

9.  ສ້າງແຜນການ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ກອງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງພະ ແນກກໍຄື ໃນວຽກງານການປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ພາກສ່ວນຕົນຮັບຜິດຊອບ;

10.  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານ ພາຍໃນພະແນກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

11.  ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນ ວຽກງານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;

12.  ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ວຽກງານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າ ອາກາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

13.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.

ພະ​ແນ​ກປັບ​ຕົວ ​ເຂົ້າກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ປະກອບ​ດ້ວຍ 2 ຂະ​ແໜງ ຄື​:

1)   ຂະແໜງປະເມີນຄວາມບອບບາງ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;

2)  ຂະ​ແໜງປັບ​ຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 15:21
 
ພະແນກສຳຫຼວດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ PDF Print E-mail
Written by ວັນທອນ ພົນນະສານ   
Monday, 28 May 2012 15:38

ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກສຳຫລວດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ

1.   ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງພະແນກພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ມີ ປະສິດທິຜົນສູງ;

2.  ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ;

3.  ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ດີ ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ທີ່ຕິດພັນກັບພາກສ່ວນຕົນຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

4.  ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ  ທີ່ກວມລວມ ຫລາຍຂະແໜງການ ຫລື ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ;

5. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການ ດຳເນີນການສ້າງບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດ, ສ້າງບົດລາຍງານການສຳຫຼວດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

6. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມທັງໃນລະດັບ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນວຽກງານການ ເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດສີຂຽວ (Green Growth);

7.  ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີ ຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໂຄງການກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ ທີ່ເປັນການ ຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອະນຸສັນຍາກຽວໂຕ ໂດຍດຳເນີນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມຂ້ັນຕອນຕ່າງໆທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທັງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫລັກການ ຂອງສາກົນ;

8.  ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຄາດຄະເນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ກຳນົດທາງເລືອກໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໃນ ປະຈຸບັນ ແລະ ​ໃນອະນາຄົດ;

9.  ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງ ຖິ່ນ;

10.  ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ໃນການນຳເອົາບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດ​ ໂດຍ​ລວມ, ການ​ຫລຸດຜ່ອນ​ການປ່ອຍ​​ອາຍ​ພິດ​ເຮື​ອນ​ແກ້ວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະເຂົ້າໃນລະບົບຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກມວນຊົນ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

11. ເກັບກຳ, ບັນທຶກ ທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ທັງກັບພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

12.  ຂຶ້ນແຜນພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ລວມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

13. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງ​ຕົນ;

14. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫລຸບ ແລະ ສັງລວມລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທີງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄືສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍລວມ, ວຽກງານການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

15.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ພະ​ແນ​ກສຳຫລວດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ປະກອບ​ດ້ວຍ 2 ຂະ​ແໜງ ຄື:

1)   ຂະ​ແໜງສຳຫຼວດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ;

2)  ຂະ​ແໜງຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ;

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 15:29
 
ພະແນກເລຂານຸການ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັ PDF Print E-mail
Written by ວັນທອນ ພົນນະສານ   
Monday, 28 May 2012 15:37

ໜ້າທີ່ ພະແນກເລຂານຸການ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແຫ່ງຊາດ

1.  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ, ການຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນ ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລະອຽດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

2.  ເປັນໜ່ວຍງານປະຈຳ ເພື່ອຊ່ວຍ ກພປ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານເລຂານຸການດ້ານວິຊາການ ຂອງຄະນະກຳ ມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແຫ່ງຊາດ, ເປັນຕົ້ນການສ້າງແຜນການເຄືອນໄຫວ ແລະ ບົດສະ ຫລຸບລາຍງານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ການຈັດກອງປະຊຸມ, ການລາຍງານ, ການປະສານງານ, ການລົງພາກສະໝາມ ແລະ ອື່ນໆ;

3.  ເປັນໜ່ວຍງານປະຈຳ ເພື່ອຊ່ວຍ ກພປ ໃນການເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບ ຈຸດປະສານງານ ຂອງບັນດາຂະ    ແໜງການ ໃນທຸກລະດັບ ກ່ຽວກັບ ການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ;

4.  ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ການຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພພິບັດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;

5.  ປຸກລະດົມ ແລະ ຂົນຂວາຍບັນດາການຈັດຕັ້ງ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ກໍຄື ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ສະໜັບສະ ໜູນດ້ານການເງິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ;

6. ຊ່ວຍ ກພປ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງົບປະມານ, ການເງິນ, ກອງທຶນ, ການບໍລິຈາກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ລວມທັງ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສິນ ຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແຫ່ງຊາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;

7.  ຂຶ້ນແຜນພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ລວມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

8.  ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານ ເຕັກນິກ-ວິຊາການ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນ ວຽກງານ ການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ, ການຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພພິບັດ;

9.  ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ວຽກງານການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ, ການ ຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພ ພິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກເລຂານຸການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ມີ 2 ຂະແໜງ ຄື:

1)  ຂະແໜງ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ;

2)  ຂະແໜງ ເລຂານຸການ;

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 15:34
 
ພະແນກກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ PDF Print E-mail
Written by ວັນທອນ ພົນນະສານ   
Monday, 28 May 2012 15:34

ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ

1.   ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການປ້ອງກັນ, ກຽມພ້ອມຮັບມື, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ ໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລະອຽດ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

2.  ສຳຫລວດ ແລະ ກຳນົດພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ໂດຍສ້າງເປັນແຜ່ນທີ່ ລວມທັງຕົວແບບຈຳລອງ ສຳລັບສະພາບໄພພິບັດທຳມະ ຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການຄາດຄະເນຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນໄລຍະສັ້ນ;

3.  ຈັດຕັ້ງສູນປະຕິບັດງານສຸກເສີນ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍດ້ານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ດ້ານໄພພິບັດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນເຄຶື່ອງມືຊ່ວຍຂັ້ນເທິງ ໃນການບັນຊາ ການປ້ອງກັນ, ຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງກັບໜ່ວຍ​ປະຕິບັດ​ການສຸກ​ເສີນອື່ນໆ ຂອງຂະແໜງການ ​ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍ​ປະຕິບັດ​ການດັບ​ເພີງ, ໜ່ວຍ​ແພດ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ສຸກ​ເສີນ, ໜ່ວຍ​ກູ້​ໄພ-ກູ້​ຊີບ, ກໍາລັງ​ພົນ ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ໄວປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມໄພພິບັດ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນນີ້ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງສາຍ​ດ່ວນດ້ານ​ການ​ສື່ສານ, ການຈັດຕັ້ງເຄືອ​ຂ່າຍ​ສະ​ເພາະ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ລະ​ຫວ່າງ ລະບົບ​​​ເຝົ້າລະວັງ ​ແລະ ລະບົບເຕືອນ​ໄພກັບສື່ມວນ​ຊົນ;

4.  ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການປັບປຸງ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ພ້ອມທັງ ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດກົນໄກປະສານງານໃຫ້ໄດ້ດີ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມນີ້ ກໍ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຕັ້ງລະບົບການເຝົ້າລະວັງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດໃນລະດັບ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ;

5.  ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະການປ້ອງກັນ, ກຽມພ້ອມຮັບມື, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສັງຄົມ ລວມທັງ ອາສາສະໝັກ ທັງໃນລະດັບ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

6.  ຂຶ້ນແຜນພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ລວມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

7.  ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອປະຕິບັດງານຮ່ວມ, ລວມທັງການຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາ ການ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນວຽກງານກຽມ ພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ;

8.  ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະແນກ ກໍຄື ວຽກງານກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ທັງສັງລວມລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

9.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກ ກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ມີ 2 ຂະແໜງ ຄື:

1)   ຂະແໜງປະສານງານຂໍ້ມູນ - ຂ່າວສານໄພພິບັດ ແຫ່ງຊາດ;

2)  ຂະແໜງ ປະຕິບັດງານ ສຸກເສີນ ໄພພິບັດ ແຫ່ງຊາດ.

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 15:37