English (United Kingdom)Lao
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ພະແນກປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF Print E-mail
Monday, 28 May 2012 15:39

ໜ້າ​ທີ່ ຂອງ ພະ​ແນ​ກປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ

 1. ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງ ພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 2. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍ ບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນໂດຍສະເພາະກັບການ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;
 3. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ດີ ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະມາດຕະການ ປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຜນດຳເນີນ ງານແຫ່ງຊາດ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,  ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຢ່າງເປັນປົກ ກະຕິ;
 4. ສຶກສາ, ສຳຫລວດ ແລະ ກຳນົດພື້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຄາດຄະເນ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ແນ່ໃສ່ ກຳນົດທາງເລືອກໃນການປັບຕົວ;
 5. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ກວມລວມ ຫລາຍຂະແໜງການ ຫລື ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ;
 6. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສັງຄົມ ທັງໃນ ລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;
 7. ສ້າງຈິດສຳນຶກມວນຊົນ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;
 8. ເກັບກຳ, ບັນທຶກ ທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທັງກັບພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;
 9. ສ້າງແຜນການ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ກອງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ໃນວຽກງານ ການປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ພາກສ່ວນຕົນຮັບຜິດຊອບ;
 10. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານ ພາຍໃນພະແນກ ຢ່າງມີປະ ສິດທິຜົນ;
 11. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການ ຊ່ວຍເຫລືອ ທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;
 12. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ວຽກງານການປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ລາຍ ງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.

 

ພະ​ແນ​ກປັບ​ຕົວ ​ເຂົ້າກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ປະກອບ​ດ້ວຍ 2 ຂະ​ແໜງ ຄື​:

- ຂະ​ແໜງປັບ​ຕົວ;

- ຂະ​ແໜງສຶກສາ-ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ.

Last Updated on Saturday, 08 September 2012 22:56
 
ພະແນກຫຼຸດຜ່ອນ ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ PDF Print E-mail
Monday, 28 May 2012 15:38

ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກຫລຸດຜ່ອນ ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ

 1. ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງ ພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ມີປະສິດທິຜົນ ສູງ;
 2. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງ ໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະ ໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການຫລຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ;
 3. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໃຫ້ໄດ້ດີ ຍຸດທະ ສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນການ ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ທີ່ຕິດພັນກັບພາກ ສ່ວນຕົນຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 4. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ,  ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ  ທີ່ກວມລວມ ຫລາຍຂະແໜງການ ຫລື ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ;
 5. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງ ໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການດຳເນີນ ການສ້າງບົດ ສື່ສານແຫ່ງຊາດດ້ານການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 6. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນວຽກງານການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະ ກິດສີຂຽວ (Green Growth);
 7. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີ ຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາຮັບຮອງ ເອົາໂຄງການກົນໄກ ການພັດທະນາສະອາດ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ ທີ່ເປັນການຫລຸດຜ່ອນການ ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນ ແກ້ວພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອະນຸສັນຍາກຽວໂຕ ໂດຍ ດຳເນີນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ທີ່ກຳ ນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທັງຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫລັກການ ຂອງສາກົນ;
 8. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຄາດຄະເນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ ກຳນົດ ທາງເລືອກໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ​ໃນອະນາຄົດ;
 9. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ ການຫລຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດ ເຮືອນແກ້ວ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບ ຂັ້ນ ສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;
 10. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ ໃນການນຳເອົາບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ​ ໂດຍ​ລວມ, ການ​ຫລຸດຜ່ອນ​ການປ່ອຍ​​ອາຍ​ພິດ​ເຮື​ອນ​ແກ້ວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ເຂົ້າໃນ ລະບົບຫລັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ທັງເປັນເຈົ້າການ ສ້າງຈິດສຳນຶກມວນຊົນ ແລະ ຂະ ບວນການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 11. ເກັບກຳ, ບັນທຶກ ທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຫລຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ທັງກັບພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ;
 12. ຂຶ້ນແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ກອງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ໃນ ວຽກງານການຫລຸດຜ່ອນການ ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ທີ່ພາກສ່ວນຕົນຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 13. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນພະແນກ ຢ່າງມີປະ ສິດທິຜົນ;
 14. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານ ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດ, ໂດຍສະເພາະ ການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນ ແກ້ວ ທັງພາກສ່ວນຕົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ຮັບຜິດຊອບ;
 15. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫລຸບ ແລະ ສັງລວມລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທີງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ສະພາບການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍ ລວມ, ວຽກງານການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.

 

ພະ​ແນ​ກຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ປະກອບ​ດ້ວຍ 2 ຂະ​ແໜງ ຄື:

- ຂະ​ແໜງຫລຸດຜ່ອນ;

- ຂະ​ແໜງສຶກສາ-ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ.

Last Updated on Saturday, 08 September 2012 22:55
 
ພະແນກຟື້ນຟູ-ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກໄພພິບັດ PDF Print E-mail
Monday, 28 May 2012 15:37

ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກຟື້ນຟູ-ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່່ ຫລັງຈາກໄພພິບັດ

 1. ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງ ພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 2. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະ ເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ຫລັງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາ ທຸກ ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ ແລະ ​ສ້າງແຜນການຟື້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວນານ;
 3. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນການຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຢູ່ໃນ ເຂດໄພພິບັດທຳມະຊາດ;
 4. ສ້າງຈິດສຳນຶກມວນຊົນ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານການຟື້ນຟູ, ການປົວ ແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ;
 5. ເກັບກຳ, ບັນທຶກ ທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຟື້ນຟູ, ການປົວ ແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ ທັງກັບ ພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;
 6. ສ້າງແຜນການ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ກອງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ໃນວຽກງານ ການຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ ຕາມທີ່ພາກສ່ວນຕົນຮັບຜິດ ຊອບ ແລະ ຖືກມອບໝາຍ;
 7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນພະແນກ ຢ່າງມີປະ ສິດທິຜົນ;
 8. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍ ເຫລືອທາງດ້ານ ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານການ ຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ;
 9. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ວຽກງານ ການຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພ ພິບັດທຳມະຊາດ ໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.

 

ພະ​ແນ​ກຟື້ນຟູ-ກໍ່ສ້າງ​ຄືນ​ໃໝ່ ຫລັງ​ຈາກ​ໄພພິບັດ ປະກອບ​ດ້ວຍ 3 ຂະ​ແໜງ ຄື:

- ຂະ​ແໜງຟື້ນຟູ;

- ຂະ​ແໜງກໍ່ສ້າງ​ຄືນ​ໃໝ່;

- ຂະ​ແໜງສຶກສາ-ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ.

Last Updated on Saturday, 08 September 2012 22:55
 
ພະແນກກຽມພ້ອມ-ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ PDF Print E-mail
Monday, 28 May 2012 15:34

ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກກຽມພ້ອມ-ຕອບໂຕ້ ໄພພິບັດ

 1. ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງ ພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 2. ສ້າງ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ ແຜນຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານກຳລັງແຮງ ງານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບວຽກງານ ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນ ທີ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ;
 3. ສຳຫລວດ ແລະ ກຳນົດພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ໂດຍສ້າງເປັນແຜ່ນທີ່ ລວມທັງ ຕົວແບບຈຳລອງ ສຳລັບ ສະພາບໄພພິບັດທຳມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການຄາດຄະເນຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນອະນາຄົດ;
 4. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະ ຊາດ, ໂດຍສະເພາະ ການປ້ອງກັນ, ການກຽມພ້ອມ, ການຕອບໂຕ້, ການຊ່ວຍເຫລືອກູ້ໄພ ແລະ ການຟື້ນຟູ ຫລັງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສັງຄົມ ລວມທັງ ອາສາສະໝັກ ທັງໃນລະດັບ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;
 5. ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຕັ້ງລະບົບການເຝົ້າລະວັງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໃນລະ ດັບຊຸມຊົນ  ພ້ອມທັງ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ;
 6. ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການປັບປຸງ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ຢູ່ຂັ້ນ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ພ້ອມທັງ ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດ ກົນໄກ ປະສານງານໃຫ້ໄດ້ດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
 7. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການດຳ ເນີນການປະເມີນ ສະຖານະການຂອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ທີ່ກຳລັງ ເກີດຂຶ້ນ, ທັງປະເມີນຄວາມ ເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນ ຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ ລວມທັງ ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງຜູ້ ປະສົບໄພ ເພື່ອການວາງແຜນຕອບ​ໂຕ້ໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ;
 8. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນການຕອບໂຕ້ ໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ລວມທັງ ການປະຕິບັດ ການຊອກຄົ້ນ, ການຊ່ວຍເຫລືອກູ້ໄພ ແລະ ການຊ່ວຍຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພ;
 9. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ໃນການນຳເອົາ ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ ການຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ  ເຂົ້າໃນລະບົບຫລັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ທັງເປັນເຈົ້າການ ສ້າງ ຈິດສຳນຶກມວນຊົນ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 10. ເກັບກຳ, ບັນທຶກ ທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານກຽມພ້ອມ ແລະ ການ ຕອບໂຕ້ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ທັງກັບພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 11. ສ້າງແຜນການ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ກອງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ໃນວຽກງານກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ;
 12. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນພະແນກ ຢ່າງມີປະ ສິດທິຜົນ;
 13. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍ ເຫລືອທາງດ້ານ ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານ ກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ;
 14. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ວຽກງານກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ທັງສັງລວມ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງ ຢ່າງເປັນ ປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ;
 15. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.

 

ພະ​ແນ​ກກຽມພ້ອມ-ຕອບ​ໂຕ້​ໄພພິບັດ ປະກອບ​ດ້ວຍ 3 ຂະ​ແໜງ ຄື:

- ຂະ​ແໜງກຽມພ້ອມ;

- ຂະ​ແໜງຕອບ​ໂຕ້;

- ຂະ​ແໜງສຶກສາ-ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ.

Last Updated on Saturday, 08 September 2012 22:54
 
ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ປະຊາສຳພັນ PDF Print E-mail
Monday, 28 May 2012 15:33

ໜ້າ​ທີ່​ ຂອງ ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ປະຊາສຳພັນ

1.   ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ

ຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

2.   ເກັບກຳສັງລວມ ພ້ອມທັງ ຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ, ຄຸ້ມຄອງ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ- ຂ່າວ ສານ ກ່ຽວກັບສະພາບໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນການວິ ໄຈຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ;

3.   ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການແຈ້ງຂ່າວເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຫລື ຈັດກອງ ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບເຫດສຸກເສີນ ຫລື ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ທີ່ກຳລັງເກີດຂ້ຶນ ຫລື ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫລື ຢູ່ກັບປະເທດໄກ້ຄຽງ, ພາກພື້ນ ຫລື ໃນໂລກ;

4.   ສ້າງແຜ່ນພັບ, ວາລະສານ ແລະ ສິ່ງພີມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສັງຄົມ;

5.   ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສ້າງຈິດສຳນຶກ ຫລື ຂະບວນການ ຕ່າງໆ ທີ່ກວມລວມ ທັງໃນສອງຂົງເຂດ ຄື ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນ​ແປງ

ດິນຟ້າອາກາດ;

6.   ປຸກລະດົມ ແລະ ຂົນຂວາຍ ບັນດາການຈັດຕັ້ງ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ກໍຄື ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການເງິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ສຳລັບວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;

7.   ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາ ສຳພັນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ບັນດາຂະ ແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;

8.   ເກັບກຳ, ບັນທຶກ ທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທັງກັບ ພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

9.   ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃນການຊ່ວຍ ກພປ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງກອງເລຂານຸການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຫລື ຄະນະກຳມະການ ລະດັບຊາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທີງ;

10.  ຂຶ້ນແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ກອງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ໃນວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;

11.  ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານ ພາຍໃນພະແນກຢ່າງມີປະ ສິດ ທິຜົນ;

12.  ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍ ເຫລືອທາງດ້ານ ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາ ສຳພັນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;

13.  ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

14.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.

 

ພະ​ແນ​ກຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ-ປະຊາສຳພັນ ປະກອບ​ດ້ວຍ 3 ຂະ​ແໜງ ຄື:

-  ຂະ​ແໜງຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວສານ;

-  ຂະ​ແໜງປະຊາສຳພັນ;

-  ຂະ​ແໜງກອງ​ເລຂາ.

 

Last Updated on Saturday, 08 September 2012 22:49
 


Latest News